Μέσω της Ε.Π.Α.Α. δια του διορισμού συνηγόρων από δικηγόρους της παρέχεται δικαστηριακή αρωγή σε ανηλίκους που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη και έχουν ανάγκη αυτής. Επίσης δικηγόροι της Ε.Π.Α.Α. παρέχουν βοήθεια και σε κρατούμενους ανήλικους προς ικανοποίηση των νόμιμων επιδιώξεών τους ενώπιον των διαφόρων διοικητικών αρχών ή ιδιωτών και εργοδοτών και προς υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται από τους δικηγόρους της Ε.Π.Α.Α. για την ηθική και κοινωνική αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ανηλίκων και συνεργάζονται προς τούτο με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή τον Δικαστή.